Credit Suisse Asset Management Schweiz-Professorship for Distributed Ledger Technology/Fintech

Büro / Office 3.46

Katrin Maria Schuler
Assistant / PhD candidate

Katrin Maria Schuler

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ

Center for Innovative Finance (CIF)

Assistant / PhD candidate

WWZ / Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Peter Merian Weg 6
4002 Basel
Schweiz

Tel. +41 61 207 24 46
katrin.schuler@unibas.ch