Till Schmidlin
Research associate

Till Schmidlin

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ

Aussenwirtschaft und Europäische Integration

Research associate

WWZ / Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Peter Merian-Weg 6
4002 Basel
Schweiz

till.schmidlin@unibas.ch