Credit Suisse Asset Management Schweiz-Professorship for Distributed Ledger Technology/Fintech

Büro / Office 5.41

Matthias Nadler
Assistent / Doktorand
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ
Center for Innovative Finance (CIF)

Assistent / Doktorand

Peter Merian-Weg 6
4052 Basel
Schweiz

Tel. +41 61 207 33 43
matthias.nadler@unibas.ch