Econometrics and Statistics

Büro / Office 5.51

Dr. Jörg Urban
Research associate
Jörg Urban
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / WWZ
Ökonometrie und Statistik

Research associate

WWZ / Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Peter Merian-Weg 6
4002 Basel
Schweiz

Tel. +41 61 207 33 19
joerg.urban@clutterunibas.ch